Quê Mẹ : Hành động cho Dân chủ Việt Nam
& Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam
mong được Bạn đọc hỗ trợ tài chánh
cho công tác vấn động quốc tế


Sự hậu thuẫn của quý vị sẽ được dùng cho các công tác vận động quốc tế đem lại nhân quyền và tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Quý vị có thể gửi tiền hỗ trợ :

bằng euros () :
bằng Mỹ kim (US$) :
 
 
 

Quê Mẹ B.P. 60063 94472 Boissy Saint Léger cedex France E-mail : queme.democracy@gmail.com